Privacyverklaring

De Baeckermat respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en webshop, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteiten persoonsgegevens: htps://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u op de webshop het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen analytische cookies en of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Met het voorzetten van het bezoek van deze webshop accepteert u de volgende gebruiksvoorwaarden.

De huidige op de webshop beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de webshop bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

  1. Website (hierna ook “de webshop”): destreekpakketwinkel
  2. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens ( hierna ook: “De Beheerder”): De Baeckermat, gevestigd te Bernhardstraat 80, 4554 BS Westdorpe, KVK-nummer: 21020524

 

Artikel 2- Toegang tot de webshop

De toegang tot de webshop en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële-, politieke- of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

 

Artikel 3- De content van de webshop

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de webshop te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

 

Artikel 4- Het beheer van de webshop

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op iedere moment

  • De toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de webshop
  • Alle informatie verwijderen die het functioneren van de webshop kan verstoren of in strijd is met nationale of Internationale wetgeving of in strijd met internet- etiquette
  • De webshop tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

 

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de webshop, waardoor de webshop of een van de functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de webshop is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites/ webshops en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

  • Vanwege het gebruik van de webshop of diensten toegankelijk via internet
  • Vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerde als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze webshop, is hij/ zij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

 

Artikel 6– Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door de Baeckermat (de streekpakketwinkel). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van de relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.

 

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via landwinkel@debaeckermat.nl .

Ieder verzoek daartoe dient te worden verzegeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Privacy de Baeckermat

 

Artikel 8- Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek en die autoriteit, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

 

Artikel 9 – commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: landwinkel@debaeckermat.nl .

 

Artikel 10- Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van de webshop verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

 

Artikel 11 – Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze webshop als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze webshop speciaal op jou in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer je onze webshop bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we je informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteer je het gebruik ervan. Je toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

  • Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie

Wanneer u onze webshop bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/ of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. Tijdens uw eerste bezoek aan de website, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij veder gebruik van de website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookie#faq

 

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de webshop kunnen geen rechten worden ontleent.

 

Artikel 13 –  Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats/vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijk uitzondering van toepassing is.

 

Artikel 14 – Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zalf, kunt u zich richten tot:

De Baeckermat
Bernhardstraat 80
4554 BD, Westdorpe

Tel: +31(0)115453832
E-mail: landwinkel@debaeckermat.nl